THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021 - 2022


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MÂM NON VIỆT DÂN

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021 - 2022

Thứ

Nhóm nhà trẻ

Lớp Mẫu giáo bé

Lớp Mẫu giáo nhỡ

Lớp Mẫu giáo lớn

2

Sáng

Phát triển thể chất

Phát triển thể chất - HĐNT -

 HĐ Góc

Phát triển thể chất - HĐNT -

 HĐ Góc

Phát triển thể chất - HĐNT -

HĐ Góc

Chiều

Ôn bài học sáng
Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
 Chơi tự do ở góc 
 Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

3

Sáng

Phát triển ngôn ngữ

Phát triển ngôn ngữ - HĐNT –

 HĐ Góc

Phát triển ngôn ngữ - HĐNT –

HĐ Góc

Phát triển ngôn ngữ - HĐNT –

HĐ Góc

Chiều

Ôn các bài học buổi sáng
 Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
 Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

 

 

 

4

Sáng

Phát triển nhận thức

Phát triển TC KNXH - HĐNT –

HĐ Góc

Phát triển TC KNXH - HĐNT –

HĐ Góc

Phát triển TC KNXH - HĐNT –

HĐ Góc

Chiều

Ôn bài học sáng
 Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng

Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

5

Sáng

HĐVĐV- Thao tác vai

Phát triển nhận thức - HĐNT –

HĐ Góc

Phát triển nhận thức - HĐNT –

HĐ Góc

Phát triển nhận thức - HĐNT –

HĐ Góc

Chiều

Ôn bài học sáng
Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

6

Sáng

Phát triển TC KNXH

Phát triển thẩm mỹ - HĐNT – HĐ Góc

Phát triển thẩm mỹ- HĐNT –

 HĐ Góc

Phát triển thẩm mỹ - HĐNT –

 HĐ Góc

Chiều

Ôn bài học sáng
 Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

         

 

HIỆU TRƯỞNG

         

( Đã ký)

           
           
         

Nguyễn Thị Ngọc Sang

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu