LỊCH HỌC PHÒNG HỌC THÔNG MINH THÁNG 9/2021


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHÂN CÔNG LỊCH HỌC PHÒNG HỌC THÔNG MINH

NĂM HỌC 2021 - 2022

THÁNG 09 TUẦN 2

 

STT

Lớp học

Thứ

Ghi chú

1

Lớp 5 TA1

 

Thứ 3

 

 

2

Lớp 5 TA2

 

Thứ 4

 

3

Lớp 5TA1

 

Thứ 5

 

4

Lớp 5 TA2

 

Thứ 6

 

                    

                                   

                TỔ TRƯỞNG

                    TCNTT                                                                     T/M NHÀ TRƯỜNG

 

                                                                                                       P. HIỆU TRƯỞNG

                  ( Đã ký)                                                                                ( Đã ký)

 

       

 

        Bùi Thị Hoài Phương                                                        Lê Thị Mai Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHÂN CÔNG LỊCH HỌC PHÒNG HỌC THÔNG MINH

NĂM HỌC 2021 - 2022

THÁNG 09 TUẦN 3

 

STT

Lớp học

Các thứ trong tuần, trong các tháng

Ghi chú

1

Lớp 5 TA2

 

Thứ 3

 

 

2

Lớp 5 TA1

 

Thứ 4

 

3

Lớp 5TA1

 

Thứ 5

 

4

Lớp 5 TA2

 

Thứ 6

 

 

               TỔ TRƯỞNG

                    TCNTT                                                                     T/M NHÀ TRƯỜNG

 

                                                                                                       P. HIỆU TRƯỞNG

                 ( Đã ký)                                                                                ( Đã ký)

 

           Bùi Thị Hoài Phương                                                   Lê Thị Mai Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHÂN CÔNG LỊCH HỌC PHÒNG HỌC THÔNG MINH

NĂM HỌC 2021 - 2022

THÁNG 09 TUẦN 4

 

 

STT

Lớp học

Các thứ trong tuần, trong các tháng

Ghi chú

1

Lớp 5 TA1

 

Thứ 3

 

 

2

Lớp 5 TA2

 

Thứ 4

 

3

Lớp 5TA2

 

Thứ 5

 

4

Lớp 5 TA1

 

Thứ 6

 

 

               TỔ TRƯỞNG

                    TCNTT                                                                     T/M NHÀ TRƯỜNG

 

                                                                                                                   PHT

                 ( Đã ký)                                                                                ( Đã ký)

 

        Bùi Thị Hoài Phương                                                       Lê Thị Mai Hương

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu