LỊCH HỌC PHÒNG HỌC KITMAST THÁNG 9/2021


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHÂN CÔNG LỊCH HỌC KITMAST

NĂM HỌC 2021 - 2022

THÁNG 9 TUẦN 2

 

STT

Lớp học

Thứ trong tuần

Ghi chú

1

Lớp 4 TA1

Thứ 2

 

 

2

Lớp 5 TA2

 

Thứ 3

 

3

Lớp 3TA1

Thứ 4

Chiều lớp 3TA2 KITMAST

4

Lớp 5 TA1

 

Thứ 5

 

5

Lớp 4TA2

 

Thứ 6

 

                    

               TỔ TRƯỞNG

                    TCNTT                                                                     T/M NHÀ TRƯỜNG

 

                                                                                                                   PHT

 

                 ( Đã ký)                                                                                ( Đã ký)

 

 

 

            Bùi Thị Hoài Phương                                                   Lê Thị Mai Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHÂN CÔNG LỊCH HỌC KITMAST

NĂM HỌC 2021 - 2022

THÁNG 9 TUẦN 3

 

STT

Lớp học

Thứ trong tuần

Ghi chú

1

Lớp 5 TA1

Thứ 2

Chiều lớp 3TA1 KITMAST

2

Lớp 3TA2

 

Thứ 3

 

3

Lớp 4TA2

Thứ 4

 

 

4

Lớp 5TA2

 

Thứ 5

 

5

Lớp 4TA1

 

Thứ 6

 

                    

              TỔ TRƯỞNG

                    TCNTT                                                                     T/M NHÀ TRƯỜNG

 

                                                                                                                   PHT

 

                 ( Đã ký)                                                                                ( Đã ký)

 

 

 

            Bùi Thị Hoài Phương                                                   Lê Thị Mai Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHÂN CÔNG LỊCH HỌC KITMAST

NĂM HỌC 2021 - 2022

THÁNG 9 TUẦN 4

 

STT

Lớp học

Thứ trong tuần

Ghi chú

1

Lớp 4 TA1

Thứ 2

 

 

2

Lớp 3 TA2

 

Thứ 3

 

3

Lớp 5TA1

Thứ 4

Chiều lớp 4TA2 KITMAST

4

Lớp 5 TA2

 

Thứ 5

 

5

Lớp 3TA1

 

Thứ 6

 

                TỔ TRƯỞNG

                    TCNTT                                                                     T/M NHÀ TRƯỜNG

 

                                                                                                                   PHT

 

                 ( Đã ký)                                                                                ( Đã ký)

 

 

 

            Bùi Thị Hoài Phương                                                   Lê Thị Mai Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu