Lịch trực tết nguyên đán 2020


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN VIỆT DÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:  26/TB-TrMN

Việt Dân, ngày 17  tháng 01 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

LỊCH TRỰC TẾT ÂM LỊCH 2020

 

Phân công cán bộ Trường mầm non Việt Dân

Trực Tết âm lịch 2020

Để đảm bảo công tác cơ quan và xử lý công việc trong các ngày nghỉ. Trường Mầm non việt Dân phân công cán bộ nhà trường thường trực giải quyết công việc dịp tết âm lịch, cụ thể như sau:

 

NGÀY TRỰC

HỌ TÊN NGƯỜI TRỰC

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

23/01/2020                       ( 29 Tháng Chạp)

Dương Thị Tâm

HT

0906156872

Nguyễn Thị Hiền

CTCĐ

0384338088

24/01/2020                       ( 30 Tết)

Dương Thị Tâm

HT

0906156872

Nguyễn Thị Hiền

CTCĐ

0384338088

25/01/2020                       ( Mồng 01 Tết)

Dương Thị Tâm

HT

0906156872

Nguyễn Thị Hiền

CTCĐ

0384338088

26/01/2020                       ( Mồng 02 Tết)

Nguyễn Thị Xuyến

PHT

0342286980

Trần Thị Ngọc

NV KT

0986150980

27/01/2020                       ( Mồng 03 Tết)

Lê Thị Mai Hương

PHT

0383036279

Ngô Thị Huyền

NV YT

0347290397

28/01/2020                       ( Mồng 4 tết )

Nguyễn Thị Xuyến

PHT

0342286980

Trần Thị Ngọc

NV KT

0986150980

29/01/2020                       ( Mồng 5 tết )

Lê Thị Mai Hương

PHT

0383036279

Ngô Thị Huyền

NV YT

0347290397

 

Trong ngày nghỉ Tết âm lịch 2020 có công việc cần giải quyết, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với các đồng chí cán bộ, nhân viên trường mầm non Việt Dân theo lịch công tác trên.Trường mầm non Việt Dân  xin báo cáo để Phòng giáo dục và Đào tạo ĐôngTriều và các đơn vị thuận tiện liên hệ.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Cổng TTĐT của Trường ;

- Lưu: VT.

( đã ký)

 

 

Dương Thị Tâm

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu