Kế hoạch tháng 9/2019


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT DÂN

Số:   174/KH- MNVD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

 

Việt Dân, ngày 01 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

 

 

I. Nhiệm vụ trọng tâm

- Khai giảng năm học 2019-2020; huy động trẻ ra lớp theo kế hoạch;

   - Xây dựng và duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học;tổ chức tết trung thu.

   - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ;

   II. Nhiệm vụ cụ thể

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

05

- Khai giảng năm học 2019-2020 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

 - Tập thể CB, GV, NV

06 - 30

-Tổ chức hoạt động chuyên môn tuần 1-3 theo thời khóa biểu. thực hiện chương trình chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo kế hoạch từng độ tuổi.Trang trí sắp xếp các góc lớp.

- CBPT chuyên môn;GV các nhóm,lớp

 

13-16/9

 

-Tổ chức vui tết trung thu cho trẻ

-Tham gia duyệt kế hoạch năm học 2019-2020

 

-BGH, Công đoàn

27-30

- Kiểm tra nội bộ trường học

- Họp họi đồng.

-BKTNB

-BGH-CĐ-CM

                                                                               

Nơi nhận:

- PGD & ĐT (b/c)

- CTCĐ (p/h)

- CB,GV,NV (t/h)

- Lưu VT,Websize nhà trường.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Dương Thị Tâm

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu