Kế hoạch tháng 10/2019


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT DÂN

Số: 185 /KH- MNVD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

 

Việt Dân, ngày 01 tháng 10 năm 2019

                              KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

 

 

I. Nhiệm vụ trọng tâm

   - Hội nghị viên chức lao động.

      - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà phụ nữ Việt nam 20-10

II. Nhiệm vụ cụ thể

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

  02-30

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục,tiếp tục tuyển sinh trẻ em trong độ tuổi ra lớp đảm bảo kế hoạch.

- Tập thể CB, GV, NV

 01 - 30

-Triển khai thực hiện chuyên môn ở tuần 4-8.

- Khám sức khỏe lần 1

- CBPT chuyên môn;GV các nhóm,lớp

 

 11/10

 

 

 -Tổ chức dạy học theo chuyên đề "Dạy học lấy trẻ  làm trung tâm " tại các nhóm,lớp; Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT vào dạy học tại phòng đa chức năng.

 

-CBPTCM,TTCM

 

19/10

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà phụ nữ Việt nam 20-10

 

CM- Công đoàn

28-31

- Kiểm tra nội bộ trường học

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 10.

-BKTNB

-BGH-CĐ-CM

                                                                               

Nơi nhận:

- PGD & ĐT (b/c)

- CTCĐ (p/h)

- CB,GV,NV (t/h)

- Lưu VT,Websize nhà trường.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Dương Thị Tâm

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu