Kê hoạch công tác tháng 12/2019


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT DÂN

Số:  229 /KH- MNVD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

 

                 Việt Dân, ngày 01 tháng 12 năm 2019

                              KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

 

 

I.Nhiệm vụ trọng tâm.

  - Cân, đo theo dõi sức khỏe trên biểu đồ lần 2 cho trẻ;

- Tổ chức chuyên dề: "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm"

    - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân,QĐNDVN

    II. Nhiệm vụ cụ thể

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

  02-31

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục,tiếp tục tuyển sinh trẻ em trong độ tuổi ra lớp đảm bảo kế hoạch.

- Tập thể CB, GV, NV

 01 - 31

-Triển khai thực hiện chuyên môn ở tuần 13-16

- CBPT CM;GV

 

 11

- Chấm thi bài giảng Elearning cấp trường.

-CBPTCM

12

- Tổ chức cân, theo dõi sức khoẻ cho trẻ lần 2.

-CBPTCM - GVPTcác lớp

18-19

- Kiểm tra nội bộ trường học.

-Ban KTNB

20- 24

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa chào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Quân đội NDVN 22/12.

-CM- Chi đoàn

28

- Chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" cấp trường .

CBPTCM

 31

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 10.

-BKTNB

-BGH-CĐ-CM

                                                                               

Nơi nhận:

- PGD & ĐT (b/c)

- CTCĐ (p/h)

- CB,GV,NV (t/h)

- Lưu VT,Websize nhà trường.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Dương Thị Tâm

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu