Kế hoạch công tác tháng 11/2019


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT DÂN

Số:  212  /KH- MNVD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Việt Dân, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

 

 

I. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường;

   - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11;

   - Tổ chức ngày hội vệ sinh trường học;

   - Tổ chức thao giảng chuyên đề Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp trường

II. Nhiệm vụ cụ thể

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

  01-30

- Tiếp tục huy động trẻ ra lớp đạt kế hoạch. Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo chuyên cần đạt 95% trở lên..

- Tập thể CB, GV, NV

 01 - 30

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn theo chương trình tuần thứ 9 - 12.

- CBPT chuyên môn;GV các nhóm,lớp

 

 09-16

 - Tổ chức thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

 

-CBPTCM,TTCM

18-23

-  Kiểm tra VSATTTP, vệ sinh các nhóm lớp

- Tổ chức thao giảng chuyên đề Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp trường

- Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

- CBPTCM,NV y tế

- CBPTCM

- BGH-CĐ

25-30

-Tổ chức ngày hội vệ sinh trường học năm học 2019 - 202 0  - Kiểm tra nội bộ trường học

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 11.

-CPPTCM

-BKTNB

-BGH-CĐ-CM

                                                                               

Nơi nhận:

- PGD & ĐT (b/c)

- CTCĐ (p/h)

- CB,GV,NV (t/h)

- Lưu VT,Websize nhà trường.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Dương Thị Tâm

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu