Kế hoạch công tác tháng 01/2020


        PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT DÂN

              Số: 03 /KH- MNVD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

 

                 Việt Dân, ngày 02 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

 

 

I.Nhiệm vụ trọng tâm.

 - Sơ kết học kỳ 1;

    - Tổ chức hoạt động ngoại khóa: Trải nghiệm sáng tạo "Ngày tết quê em"; Tiệc Buppe chào năm mới 2020.

    II. Nhiệm vụ cụ thể

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

  01-17

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục,tiếp tục tuyển sinh trẻ em trong độ tuổi ra lớp đảm bảo kế hoạch.

- CB, GV, NV

 017

-Triển khai thực hiện chuyên môn ở tuần 17-19

- CBPT CM;GV

 

 15

- Sơ kết học kỳ 1

- BGH- CĐ- CM

16-17

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa: Trải nghiệm sáng tạo "Ngày tết quê em"; Tiệc Buppe chào năm mới 2019

- CBPTCM - GVPTcác lớp

13-14

- Kiểm tra công tác VSATTP, việc tổ chức ăn bán trú và kế hoạch giáo dục mầm non; Kiểm tra đánh giá thực hiện các nội dung giáo dục an toàn giao thông; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai;

-KTNB;CBPTCM

18

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 1.

--BGH-CĐ-CM

20-31

- Nghỉ tết nguyên đán Canh Tý 2020.

- CB,GV,NV,HS

                                                                               

Nơi nhận:

- PGD & ĐT (b/c)

- CTCĐ (p/h)

- CB,GV,NV (t/h)

- Lưu VT,Websize nhà trường.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Dương Thị Tâm

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu