LỊCH HỌC PHÒNG HỌC THÔNG MINH THÁNG 01/2020


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHÂN CÔNG LỊCH HỌC PHÒNG HỌC THÔNG MINH

NĂM HỌC 2019 - 2020

THÁNG 01 TUẦN 1

 

STT

Lớp học

Thứ

Ghi chú

1

Lớp 5 TA1

 

Thứ 3

 

 

2

Lớp 5 TA2

 

Thứ 4

 

3

Lớp 4TA1

 

Thứ 5

 

4

Lớp 4TA2

 

Thứ 6

 

                    

                                   

                    

               TỔ TRƯỞNG

                    TCNTT                                                                              T/M BGH

 

                                                                                                        P.HIỆU TRƯỞNG

                  ( Đã ký)                                                                                  ( Đã ký)

 

 

 

 

      Bùi Thị Hoài Phương                                                              Lê Thị Mai Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHÂN CÔNG LỊCH HỌC PHÒNG HỌC THÔNG MINH

NĂM HỌC 2019 - 2020

THÁNG 01 TUẦN 2

 

STT

Lớp học

Các thứ trong tuần, trong các tháng

Ghi chú

1

Lớp 4 TA1

 

Thứ 3

 

 

2

Lớp 4 TA2

 

Thứ 4

 

3

Lớp 5TA1

 

Thứ 5

 

4

Lớp 5 TA2

 

Thứ 6

 

 

 

                                   

               TỔ TRƯỞNG

                    TCNTT                                                                              T/M BGH

 

                                                                                                        P.HIỆU TRƯỞNG

                  ( Đã ký)                                                                                  ( Đã ký)

 

 

 

 

      Bùi Thị Hoài Phương                                                              Lê Thị Mai Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu